Vooraf
Actueel
Inleidingen
De lichtgebeden
In groepen
Links

 

 

Inleidingen

 

De 64 Lichtgebeden vormen de kern van Het Zwaard van MichaŽl. Daaromheen komen andere spirituele onderwerpen aan de orde. We lichten er een paar uit.

 

Gebeden

In het boek wordt invulling gegeven aan het feit dat de mens op een andere wijze zal moeten gaan bidden. Het tot op heden toegepaste emotionele gebed mist zijn uitwerking omdat de mens dat gebed opstelt en uitspreekt op basis van zijn eigen interpretatie en voorstellingsvermogen. Een dergelijk gebed is verbonden aan een bepaalde kracht (vibratie), die hierdoor nooit boven de polariteiten Ė het dualisme Ė zal uitstijgen. Door dit soort gebeden verandert de wereld ook niet in haar gedragswijze, alleen de manifestaties verschuiven zich en gebeuren opnieuw op basis van een andere (menselijke) verpakking.

De in het boek naar voren gebrachte 64 Lichtgebeden bestaan uit een samenstelling van de vier elementen (vibraties) kleur, beweging, klank en ademhaling en zijn de sleutels van het DNA van de Schepping. De mens verwerkt dagelijks deze Lichtgebeden in stilte vanuit de Oerbron in zijn lichaam en deze vibraties zullen leiden naar een ander bewustzijn. De mens is hier een instrument in de handen van de Goddelijke Oerbron, die via de Planetaire HiŽrarchie deze mensen de Goddelijke Kracht stuurt voor transformatie van deze Schepping.

 

Planetaire HiŽrarchie

Dit is de 'niet zichtbare' Geestelijke Leiding van onze schepping, en kan worden vergeleken met de Lichtwezens van Eenheid van de Schepping, ook wel in het alledaagse leven bekend als het Christus- of Boeddhischbewustzijn. Dit is het Bewustzijn (Heilige Geest) dat o.a. impulsen heeft afgegeven vanaf de tijd van Melchisedeck tot heden via de menselijke manifestaties van Krishna, Buddha, Jezus en vele, vele andere. Helaas zijn hieruit de institutionele wereldgodsdiensten ontstaan die tot op vandaag de wereld beheersen op geestelijk, maar zeker ook nog op materieel gebied.

 

Het geestelijke DNA

Elke mens heeft een eigen specifieke genenstructuur. Geen twee mensen ter wereld hebben de zelfde code. Zelfs via menselijke mutaties heeft het gekloonde wezen een andere code.

De mens is hiermede verbonden met al zijn medeschepselen op deze planeet, Moeder Aarde, die ons het leven heeft gegeven, het draaglichaam. De vier stoffen van het DNA zijn voor alle wezens hetzelfde; slechts de omvang en de intensiteit verschilt.

Deze vier stoffen komen overeen met de op onze planeet bestaande vier elementen lucht, water, vuur en aarde.

Het DNA heeft 64 sleutelcombinaties en de 64 Lichtgebeden vertegenwoordigen de mogelijkheid van transformatie via het daadwerkelijk in stilte doen van deze combinaties.

Onze genenstructuur komt tot stand via de uitstraling van onze ziel op aardse materie (ons toekomstige lichaam) en ons persoonlijk karma is hierin vastgelegd.

 

Contemplatie

In de geestelijke ontwikkeling van de mens is vorm en leiding gegeven op basis van de hersenfrequentie, het resultaat van de wisselwerking van de beide hersenhelften.

Behalve dat onze lichamelijke gezondheid en huishouding onder deze invloed staat, is ook onze Godsbeleving hierop gestoeld. Dit heeft de figuur van de man met de baard geschapen, en tot op de dag van vandaag worden onze religieuze gevoelens(emoties) hierdoor beheerst.

De geestelijke ontwikkeling van de mens heeft plaatsgevonden via de natuurreligie en voorouderverering (o.a. het Sjamanisme) naar institutionele religie. Deze zijn qua vibraties (frequenties) te vergelijken met concentratie en meditatie.

Wij staan aan de vooravond - eigenlijk is dit reeds aangebroken - van contemplatie. Deze vorm van religie (verbinding met God) is eigenlijk de enige ultieme vorm, en slechts volledige overgave kan daartoe leiden. Niet het denkproces maar het in volledig vertrouwen en overgave accepteren van de Immanente Kracht leidt naar de bevrijding uit de reÔncarnatiecyclus. Dit kan slechts via contemplatie, de snelheid van het Licht, die onze menselijke blokkades in een flits transformeert in Naam van het Totaal (Eenheid), waarna dualistische reÔncarnatie overgaat in monotheÔstische reÔncarnatie en geen wedergeboorte meer plaatsvindt op Moeder Aarde, maar in de volgende fase van de Oneindige Spiraal van Bewustzijn.

 

Morfogenetische velden

Dit is een van de belangrijkste en voor vele mensen minst bekende factoren van beÔnvloeding in onze samenleving. Wat is een morfogenetisch veld? Een morfogenetisch veld is een veld van energie van een bepaalde vibratie(frequentie), dat gebouwd wordt door alle levende wezens, zichtbaar en onzichtbaar, op onze planeet. Alle levende wezens, mensen, dieren en planten, hebben een bewustzijn en daardoor een emotioneel veld.

Indien een mens de mogelijkheid heeft om grote groepen mensen via allerlei soorten verleiders aan te zetten tot gelijksoortig denken en handelen, ontstaat een dergelijk veld. Als alle mensen zich gelijk zouden gedragen en denken zou dit een veld zijn van Eenheid voor alle mensen.

Helaas is dit niet zo, want er zijn allerlei soorten mensen en groeperingen die verschillend denken en handelen. Daarom ontstaan er allerlei afscheidende morfogenetische velden, die de wereld brachten en brengen in de staat waarin deze verkeert en altijd heeft verkeerd, gevangen tussen de polariteiten van goed en slecht. De interpretatie hiervan is sterk onderhevig aan cultuur (nationaliteit), ras, geslacht en nog een veelvoud van andere invloeden. De mens heeft en houdt dan nog niet eens rekening met de rechten van de andere levende wezens, zoals planten, dieren en 'onzichtbare' wezens. In duizenden jaren van menselijke evolutie zijn er talloze van deze morfogenetische velden ontstaan die behoren tot de 'erfzonde' van de mensheid, zoals de kerk het noemt.

 

MerKaBa

Er is nog een ander morfogenetisch veld dat van grote invloed is op onze evolutie, en dat is het morfogenetische veld van onze persoonlijkheid.

Door de afdruk van de ziel in aardematerie die ons lichaam vormt (DNA), de omgeving van de geboorte, de sociale status, ontwikkeling en andere, ontstaat de persoonlijkheid in dit leven dat vastgelegd is in een morfogenetisch veld. Dit veld is Ka, dat in ons leven tot stand zal worden gebracht en ontwikkeld wordt door onze persoonlijke gedachten en denkpatronen, gebaseerd op onze basis, ontwikkeling en ervaringen in dit leven. Dit veld Ka is derhalve aan verandering onderhevig gedurende ons leven, afhankelijk o.a. van onze flexibiliteit, het openstaan voor nieuwe ervaringen en deze te accepteren in ons denken en handelen.

Onze ziel, het veld Ba, ontvangt uitsluitend vanuit de Oerbron de signalen die van belang zijn voor het verdere verloop van onze universele evolutie. Hierdoor verandert de zielenuitstraling en afhankelijk van de intensiteit van de zielenuitstraling zal bij het beŽindigen van het leven op Moeder Aarde de 'grote confrontatie' met de universele waarheid plaatsvinden, zullen Ka en Ba verenigd worden waardoor Lichaam en Ziel in de zelfde vibratie frequentie) zullen worden verenigd, en de reÔncarnaticyclus permanent zal worden getransformeerd.

Dit kan alleen door in dit leven te werken als dienaar (acupunctuurnaald) in de 'handen' van de Planetaire HiŽrarchie, in volledige overgave in naam van de Eenheid van de Schepping. De 64 Lichtgebeden zullen deze situatie geleidelijk in de mens tot stand brengen, niet als doelstelling maar als resultaat, onvermijdelijk en onverbreekbaar gebonden aan uw inzet als dienaar van alles wat leeft en bloeit, zichtbaar en onzichtbaar.

Indien dit niet plaatsvindt, zal Ka naar het Dodenrijk gaan en Ba worden aangetrokken door de liefde van God (magnetisme) en zijn ÖÖÖ. plaatsvinden in ťťn van de 7 sferen, waar de zoveelste (?) voorbereiding wederom zal starten voor terugkeer naar Moeder Aarde, via wedergeboorte.

 

Maya of deelwerkelijkheid

Er bestaan een aantal werkelijkheden die de mens kan ervaren en maya is er ťťn van. Er is begoocheling, illusie en maya, welke situaties tot stand komen in de paranormale of astrale wereld. In het boek wordt omschreven wat de verschillen zijn van deze deelwerkelijkheden.

De mens kan begoocheld worden door zijn hersenfrequentie via bijvoorbeeld stimulerende middelen of anderszins. Illusie kan ontstaan door het bouwen van sprookjesachtige interpretaties eveneens gebaseerd op deze hersenfrequentie.

Ofschoon maya hierop lijkt is het niet hetzelfde. Maya is de permanente status waarin de mens leeft zolang hij zich bevindt in deze wereld van deze planeet. Alle menselijke ervaringen vallen hieronder. Interpretaties van werkelijkheid zijn slechts gebaseerd op basis van een bepaald bewustzijn, nu bepaald door drie dimensies. Indien wij andere fasen ontwikkelen en dit introduceren als vierde, vijfde of een hogere dimensie, is dat altijd gebaseerd op ons bewustzijn van de derde dimensie. Een doorslaggevend voorbeeld hiervan is de door de meeste van ons zo bewonderde wetenschap. De huidige wetenschap heeft bewezen dat iets waar is, totdat bewezen wordt in een verdere fase dat het niet waar is. Deze waarheid is onderhevig aan ons ontwikkelende bewustzijn en in principe eindeloos. Einstein drukte dit zeer plastisch uit door te zeggen dat hij uiteindelijk wist dat hij niets wist, en dat er eigenlijk alleen maar God was, of woorden van overeenkomstige strekking.

 

Dit zijn een aantal themaís die in het boek Het Zwaard van MichaŽl voorafgaande aan de 64 Lichtgebeden worden behandeld. Als u alle thema's wilt lezen, kunt u deze hier downloaden in de vorm van een PDF-bestand.

 

Copyright 2003
Stichting Schild van Licht